Изявление на вяра на Проект Неемия

Ние вярваме в един Бог, който съществува в три лица: Отец, Син и Святи Дух (Мат. 28:19, Лука 3:22, 1 Йоан 5:7).

Ние вярваме, че Библията е вдъхновеното Божие Слово за човека и е безпогрешното и авторитетно правило за вяра и живот (2 Тим. 3: 15-17; 1 Сол. 2:13, 2 Пет. 1:21).

Ние вярваме в божеството Господ Исус Христос, Неговото девическо раждане, безгрешен живот и жертвена смърт; Неговото славно възкресение, възнесение и скоро завръщане (Мат. 1:23, Евр. 7:26, 1 Кор. 5:21, Мат. 28: 6, 1 Кор. 15: 4, Фил. 2: 9-11).

Ние вярваме в спасението по благодат чрез вяра в пролятата кръв на Исус. Това спасение се получава чрез покаяние и покоряване пред Исус като Господ и Спасител (Еф. 2: 8-9, Рим. 10: 8-11, Тит 3: 4-7).

Ние вярваме, че кръщението с вода чрез потапяне е заповядано в Писанието като външен израз на вътрешно дело. Това е декларация пред света, че вярващият е умрял и възкръснал с Христос, за да ходи в новост на живота. Всички, които се покаят и повярват в Христос като Господ и Спасител, трябва да бъдат кръстени (Мат. 28:19, Деяния 10:47, Рим. 6: 4).

Ние вярваме, че Господната вечеря или Светото Причастие е символ на нашето единение с Христос и участие в Неговата божествена природа, спомен за Неговите страдания и смърт и пророчество за Неговото второ пришествие (2 Пет. 1: 4, 1 Кор. 11:26).

Ние вярваме в кръщението със Светия Дух като последващо и различно от новорождението. То дава на вярващия сила за живот, свидетелство и служене и е придружено от свръхестествени прояви, задълбочена почит към Бога, засилена отдаденост към Бог и Неговото дело и по-активна любов към Христос, Неговото Слово и изгубените (Деяния 1: 4,8 Кор.12, Деяния 8: 12-17, Евр 12:28, Деяния 2: 42-43, Марк 16:20).

Ние вярваме в значимостта и ролята на местната църква като един от ключовите инструменти за отчетност в служението и изпълнението на великото поръчение.

Писанието не дава основание за независимо служение извън Църквата. Господ Исус Христос е установил Църквата като инструмента, чрез който да бъде извършвана Неговата работа. Ние вярваме, че всяко независимо служение, както и всеки новороден вярващ, трябва да бъде прилепено и прикрепено към вярваща в Библията и изучаваща Библията църква. Пример за това може да се види в служението на апостол Павел: въпреки че служението му не е започнало в Йерусалим, той е бил подчинен на църквата в Йерусалим. Международно Служение Проект Неемия* се подчинява на духовния надзор на Антем Чърч.

Ние вярваме, че всеки човек е създаден по Божий образ и подобие със способността да го познава чрез лично взаимоотношение с Исус Христос и да познае своя призив, дарби и умения и е отговорен да живее вярно, за да изпълни Божия план за своя живот чрез настойничеството на талантите, които Бог е поставил под неговата или нейната грижа.